تدریس خصوصی کنکور* برنامه ریزی * نکته* تست * جمع بندی تخصصی****


تدریس خصوصی کنکور* برنامه ریزی * نکته* تست * جمع بندی تخصصی****

   تجربه متفاوت در شیوه یادگیری با مدرسان نمونه مدارس

   شهریه های واقعی و مناسب بر طبق مصوب آموزش و پرورش

   مشاوره و ثبت نام بصورت کاملا رايگان در اسرع وقت

  در صورت عدم رضایت جلسه اول رایگان 

   شناسايي نقاط ضعف دانش آموزان ورفع آنها 

   پيگيري مستمر درسي ونظارت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموز 

  اعزام دبيرخانم درصورت تمايل براي خانمها و خرد سالان 

   مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي درسي بصورت تخصصي 

   تخفيف ويژه براي کارمندان محترم وخانواده شهدا وجانبازان و ...  

   دريافت شهريه بصورت اقساطي در طي دوره

 

 دانش آموزان رتبه های زیر 1000 از جوایز نقدی یهره مند میگردند.

تدریس خصوصی دروس عمومي کنکور 95

تدریس خصوصی زبان و ادبيات فارسي

تدریس خصوصی ادبيات فارسي (2) سال دوم براي کليه رشته‌ها

تدریس خصوصی ادبيات فارسي (3) سال سوم، براي کليه رشته‌ها غير از علوم انساني

تدریس خصوصی زبان و ادبيات فارسي عمومي، سال پيش دانشگاهي، براي کليه رشته‌ها

تدریس خصوصی ادبيات فارسي 3 (تخصصي انساني) سال سوم، مخصوص علوم انساني

تدریس خصوصی زبان فارسي 3 (تخصصي انساني) سال سوم، مخصوص علوم انساني

تدریس خصوصی زبان فارسي 3 (غير علوم انساني)، سال سوم، براي کليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)

تدریس خصوصی دروس عمومي عربي

تدریس خصوصی عربي 2 (غير از علوم انساني)، سال دوم، براي کليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)

تدریس خصوصی عربي 2 (علوم انساني)، سال دوم، مخصوص علوم انساني

تدریس خصوصی عربي 3 (غير از علوم انساني)، سال سوم، براي کليه رشته‌ها (غير از علوم انساني)

تدریس خصوصی عربي 3 (علوم انساني)، سال سوم، مخصوص علوم انساني

تدریس خصوصی دروس عمومي فرهنگ و معارف اسلامي

تدریس خصوصی قرآن و تعليمات ديني 2 (دين و زندگي)، سال دوم، براي کليه رشته‌ها

تدریس خصوصی قرآن و تعليمات ديني 3 (دين و زندگي)، سال سوم، براي کليه رشته‌ها

تدریس خصوصی معارف اسلامي (دين و زندگي)، سال پيش‌ دانشگاهي، براي کليه رشته‌ها

تدریس خصوصی دروس عمومي زبان انگليسي

تدریس خصوصی انگليسي 3، سال سوم، براي کليه رشته‌ها

تدریس خصوصی انگليسي 1 و 2، سال پيش‌ دانشگاهي، براي کليه رشته‌ها

تدریس خصوصی دروس تخصصي گروه علوم رياضي

تدریس خصوصی دروس تخصصي رياضيات

تدریس خصوصی هندسه 1، براي سال دوم

تدریس خصوصی آمار و مدل‌سازي، سال دوم

تدریس خصوصی هندسه 2، سال سوم

تدریس خصوصی رياضيات 2، سال دوم

تدریس خصوصی حسابان، سال سوم

تدریس خصوصی جبر و احتمال، سال سوم

تدریس خصوصی هندسه تحليلي و جبر خطي، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی حساب ديفرانسيل و انتگرال، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی رياضيات گسسته، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی فيزيک

تدریس خصوصی فيزيک 1 و آزمايشگاه، سال اول

تدریس خصوصی فيزيک 2 و آزمايشگاه، سال دوم

تدریس خصوصی فيزيک 3 و آزمايشگاه (ويژه رياضي) سال سوم

تدریس خصوصی فيزيک (ويژه رياضي) سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی شيمي

تدریس خصوصی شيمي 2 و آزمايشگاه، سال دوم

تدریس خصوصی شيمي 3 و آزمايشگاه، سال سوم

تدریس خصوصی شيمي، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی دروس تخصصي گروه علوم تجربي

تدریس خصوصی زمين‌شناسي

تدریس خصوصی زمين‌شناسي، سال سوم

تدریس خصوصی علوم زمين، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی رياضيات

تدریس خصوصی هندسه 1، سال دوم

تدریس خصوصی رياضيات 2، سال دوم

تدریس خصوصی آمار و مدل‌سازي، سال سوم

تدریس خصوصی رياضيات 3 (ويژه علوم تجربي)، سال سوم

تدریس خصوصی رياضي عمومي 1 و 2، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی زيست‌شناسي

تدریس خصوصی زيست‌شناسي و آزمايشگاه 1، سال دوم

تدریس خصوصی زيست‌شناسي و آزمايشگاه 2، سال سوم

تدریس خصوصی زيست‌شناسي، سال پيش‌ دانشگاهي

تدریس خصوصی فيزيک

تدریس خصوصی فيزيک 1 و آزمايشگاه، سال اول

تدریس خصوصی فيزيک 2 و آزمايشگاه، سال دوم

تدریس خصوصی فيزيک 3 و آزمايشگاه (علوم تجربي)، سال سوم

تدریس خصوصی فيزيک (علوم تجربي) سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی شيمي

تدریس خصوصی شيمي 2 و آزمايشگاه، سال دوم

تدریس خصوصی شيمي 3 و آزمايشگاه، سال سوم

تدریس خصوصی شيمي، سال پيش‌دانشگاهي

تدریس خصوصی دروس تخصصي گروه علوم انساني

تدریس خصوصی رياضيات

تدریس خصوصی رياضيات 1، سال اول

تدریس خصوصی آمار و مدل‌سازي، سال دوم

تدریس خصوصی رياضي (ويژه علوم انساني – علوم و معارف اسلامي)، سال سوم

تدریس خصوصی رياضي پايه، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی اقتصاد

تدریس خصوصی اقتصاد، سال دوم

تدریس خصوصی زبان و ادبيات فارسي

تدریس خصوصی تاريخ ادبيات ايران و جهان 1، سال دوم

تدریس خصوصی تاريخ ادبيات ايران و جهان 2، سال سوم

تدریس خصوصی آرايه‌هاي ادبي، سال سوم

تدریس خصوصی ادبيات فارسي ويژه علوم انساني، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی زبان عربي

تدریس خصوصی عربي 2 (ويژه علوم انساني)، سال دوم

تدریس خصوصی عربي 3 (ويژه علوم انساني)، سال سوم

تدریس خصوصی عربي 1 و 2، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی تاريخ

تدریس خصوصی تاريخ ايران و جهان 1، سال دوم

تدریس خصوصی تاريخ ايران و جهان 2، سال سوم

تدریس خصوصی تاريخ‌شناسي، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی جغرافيا

تدریس خصوصی جغرافياي 1، سال دوم

تدریس خصوصی جغرافياي 2، سال سوم

تدریس خصوصی جغرافيا، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی علوم اجتماعي

تدریس خصوصی جامعه‌شناسي 1، سال دوم

تدریس خصوصی جامعه‌شناسي 2، سال سوم

تدریس خصوصی علوم اجتماعي (جامعه‌شناسي نظام جهاني)، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی فلسفه

تدریس خصوصی فلسفه، سال سوم

تدریس خصوصی فلسفه (آشنايي با فلسفه اسلامي)، سال پيش دانشگاهي

تدریس خصوصی منطق

تدریس خصوصی منطق، سال سوم

تدریس خصوصی روان‌شناسي

تدریس خصوصی روان‌شناسي، سال سوم

    نظری برای نمایش وجود ندارد.

    نام و نام خانوادگی:
    وب سایت یا ایمیل:
    متن نظر: