چرا دانش آموزان با معلمان خصوصی آزاد دچار افت تحصیلی می شوند؟


چرا دانش آموزان با معلمان خصوصی آزاد دچار افت تحصیلی می شوند؟