چرا دنش آموزان از معلم خصوصی آموزش و پرورش رضایت بیشتری دارند؟


چرا دنش آموزان از معلم خصوصی آموزش و پرورش رضایت بیشتری دارند؟