علت نتیجه معکوس با مدرسان آزاد؟


علت نتیجه معکوس با مدرسان آزاد؟