تدریس خصوصی حسابداری - 66907458


تدریس خصوصی حسابداری - 66907458
تدریس خصوصی حسابداری - 66907458

تدریس خصوصی ، تدریس خصوصی حسابداری دانشگاه ، تدریس خصوصی حسابداری هنرستان ، تدریس خصوصی اصول حسابداری 1، تدریس خصوصی اصول حسابداری 2 ، تدریس خصوصی اصول حسابداری 3 ، تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته 1 ، تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته 2 ، تدریس خصوصی صنعتی 1 ، تدریس خصوصی صنعتی 2 ، تدریس خصوصی صنعتی ، تدریس خصوصی حسابداری مالی ، - تدریس خصوصی اصول حسابداری 2,1و3 - تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته 1و2 - تدریس خصوصی حسابداری میانه 1و2 - تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 1و2و3 - تدریس خصوصی حسابداری مالیاتی - تدریس خصوصی مباحث جاری - تدریس خصوصی حسابرسی 1و2 - تدریس خصوصی مالیه عمومی - تدریس خصوصی حسابداری دولتی - تدریس خصوصی پول و ارز بانکداری - تدریس خصوصی زبان تخصصی 1و2 - تدریس خصوصی مدیرت مالی - تدریس خصوصی اصول و تنظیم کنترل بودجه


به ما بپیوندید.

تدریس خصوصی حسابداری - 66907458

 

تدریس خصوصی حسابداری هنرستان ، دانشگاه

 تدریس خصوصی حسابداری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

  نحوه ثبت نام و برگزاری کلاس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی اصول حسابداری 2,1و3

 تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته 1و2

 تدریس خصوصی حسابداری میانه 1و2

 تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 1و2و3

 تدریس خصوصی حسابداری مالیاتی

تدریس خصوصی مباحث جاری

تدریس خصوصی حسابرسی 1و2

 تدریس خصوصی مالی عمومی

 تدریس خصوصی حسابداری دولتی

 تدریس خصوصی پول و ارز بانکداری

 تدریس خصوصی زبان تخصصی 1و2

 تدریس خصوصی مدیرت مالی

تدریس خصوصی  اصول و تنظیم کنترل بودجه

کلاس خصوصی سازمان و مديريت  

 تدریس خصوصی مفاهيم و روشهاي آماري 2 

آموزش خصوصی حسابداری صنعتی

رياضيات امور مالي تدریس خصوصی 

کلاس خصوصی اصول حسابداري 2 

تدریس خصوصی مكاتبات اداري  

تدریس خصوصی كاربرد رايانه در حسابداري 

آموزش خصوصی حسابداری شرکتها

تدریس خصوصی حسابداری در تهران

تدریس خصوصی حسابداری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


کاملترین وتخصصی ترین موسسه تدریس خصوصی حسابداری در ایران در خدمت شماست

مدرسان حسابداری انجمن از بین هزاران مدرس حسابداری درکشور برگزیده شده اند

 

تدریس خصوصی حسابداری ویژه اشتغال سریع ، تدریس خصوصی حسابداری صنعتی و تدریس خصوصی حسابداری تولیدی ، تدریس خصوصی

حسابداری پیمانکاری ، تدریس خصوصی حسابداری بازرگانی خارجی (آموزش اعتبارات اسنادی)، تدریس خصوصی  حسابداری تولیدی ، مدیریت

مالی ،تدریس خصوصیحسابرسی شرکتها ، تدریس خصوصی اکسل در حسابداری، تدریس خصوصی  صورت گردش وجوه نقد ، تدریس خصوصی 

حسابداری مالیاتی ، تدریسخصوصی حسابداری شرکتها،تدریس خصوصی صورتهای مالی تلفیقی ، تدریس   خصوصی  استانداردهای حسابداری

، تدریس خصوصی حسابداری حقوق و دستمزد ، تدریسخصوصی  حسابداری انبار ، تدریس  خصوصی  حسابداری مدیریت ، تدریس خصوصی 

گزارش حسابرس مستقل،تدریس خصوصی  حسابداری مالیاتی،تدریس خصوصیحسابرسی در محیط های کامپیوتری،تدریس خصوصی مالیات

برارزش افزوده ، تدریس خصوصی راه حل اختلافات مالیاتی،تدریس خصوصی حسابرسی داخلی،تدریس خصوصی حسابداری برای مدیران غیرمالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کلاس خصوصی حسابداری، در آموزشگاه و یا منزل دانش آموز و دانشجوی گرامی

تدریس خصوصی اصول حسابداری 1 هنرستان/دانشگاه

  کلاس خصوصی اصول حسابداری 1حسابداری موسسات خدماتی

آموزش خصوصی اصول حسابداری 1 فنی حرفه ای/معادله حسابداری

تدریس خصوصی اصول حسابداری1فنی حرفه ای درآمدوهزینه

تدریس خصوصی اصول حسابداری 1سرمایه گذاری مجدد وبرداشت/کاربرگ

آموزش خصوصی اصول حسابداری 1 حسابداری موسسات بازرگانی

تدریس خصوصی تنظیم صورتهای مالی وبستن حسابهای موسسات بازرگانی

کلاس خصوصی روشهای ارزیابی موجودی کالا/تجزیه و تحلیل ثبت رویدادهای مالی

آموزش خصوصی اصول حسابداری 1اصلاح حسابها وبستن حسابها

تدریس خصوصی اصول حسابداری 1 فنی حرفه ای سیستم ثبت دائمی موجودیها

تدریس خصوصی اصول حسابداری 2 هنرستان/دانشگاه

 تدریس خصوصی اصول حسابداری 2موجودی نقدی وحسابهای دریافتی

آموزش خصوصی اصول حسابداری 2 اسناد تجارتی /دارایی های ثابت مشهود

کلاس خصوصی اصول حسابداری 2 بدهی ها /کالای امانی

  تدریس خصوصی اصول حسابداری 2 دوایر /شعب

تدریس خصوصی اصول حسابداری 2اعتبارات اسنادی/صورتهای مالی طبقه بندی شده

تدریس خصوصی اصول حسابداری 3

تدریس خصوصی اصول حسابداری پیشرفته

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی هنرستان/دانشگاه

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی1

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 2

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی 3 

کلاس خصوصی حسابداری صنعتی عوامل بهای تمام شده

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی کنترل مواد/کنتل دستمزد

آموزش خصوصی کنترل هزینه های سربار

آموزش خصوصیطبقه بندی هزینه ها مستقیم و غیرمستقیم ، ثابت و متغیر

تدریس خصوصی مروری بر محاسبه بهای تمام شده در موسسات بازرگانی و خدماتی و تولیدی

تدریس خصوصی تسهیم هزینه های غیرمستقیم

آموزش خصوصی سیستم های اطلاعاتی حسابداری بهای تمام شده

تدریس خصوصی سیستم هزینه یابی سفارشات

تدریس خصوصی هزینه یابی بر اساس فعالیت در هزینه یابی سفارشات

تدریس خصوصی سیستم هزینه یابی مرحله ای

آموزش خصوصی هزینه یابی بر اساس فعالیت در هزینه یابی مرحله ای 

تدریس خصوصی حسابداری صنعتی

تدریس خصوصی سیستم هزینه یابی مرحله ای سطح پیشرفته

تدریس خصوصی هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

تدریس خصوصی محاسبه انحرافات از استاندارد(شامل مواد مستقیم و دستمزد مستقیم و سایر هزینه های تولیدی

آموزش خصوصی  تنظیم گزارشات بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندار

تدریس خصوصی حسابداری بهای تمام شده بر اساس ارقام استاندارد(روش یگانه

تدریس خصوصی بودجه انواع بودجه های عملیاتی در واحدهای تولید

تدریس خصوصی حسابداری میانه 1

آموزش خصوصی حسابداری میانه 1وجوه نقد . تنخواه گردان و روشهای تهیه صورت مغایرت بانکي
تدریس خصوصی حسابداری میانه 1 سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت
کلاس خصوصی میانه 1حسابها و اسناد دريافتني
 تدریس خصوصی میانه 1موجودي مواد و کالا و سيستم هاي اندازه گيري مقادير موجوديها
 کلاس خصوصی میانه 1تعيين بهاي تمام شده محصول و روشهاي ارزيابي موجودي کالا
 تدریس خصوصی میانه 1زيانهاي مربوط به تعهدات خريد کالا و ساير روشهاي جريان هزينه موجوديها
آموزش خصوصی میانه 1 مباني نظري استهلاک و روشهاي استهلاک
 تدریس خصوصی میانه 1ساير روشهاي استهلاک شامل استهلاک گروهي . ترکيبي و کاهش ذخيره منابع طبيعي
کلاس خصوصی میانه 1اموال . ماشين الات و تجهيزات . تحصيل یا جايگزيني و تعويض و از دست دادن دارايي ها
 
تدریس خصوصی میانه 1بدهي هاي جاري و احتمالي

تدریس خصوصی حسابداری میانه 2

 آموزش خصوصی میانه 2تجزيه و تحليل صورتهاي مالي نمونه و يادداشتهاي همراه آن
تدریس خصوصی میانه 2تغييرات حسابداري . تهيه صورتهاي مالي با استفاده از دفاتر ناقص
 کلاس خصوصی میانه 2سرمايه گذاريهاي بلند مدت
تدریس خصوصی میانه 2 مکانيسم روشهاي بهاي تمام شده - معاملاتي - اوراق آماده براي فروش
 تدریس خصوصی میانه 2 موضوعات خاص اوراق بهادار
کلاس خصوصی میانه 2تجديد ارزيابي داراییها و تغيير طبقه بندي سرمايه گذاريها
 تدریس خصوصی میانه 2روش حسابداری اوراق قرضه پرداختنی
 تدریس خصوصی میانه 2 حسابداری شرکتهاي سهامي

تدریس خصوصی حسابداری مالی

آموزش خصوصی حسابداری مالی صورتهای مالی اساسی  سود و زیان

تدریس خصوصی حسابداری مالی ترازنامه

کلاس خصوصی حسابداری مالی صورت جریانات نقدی

.تدریس خصوصی حسابداری مالی تهیه صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

تدریس خصوصی حسابداری مالی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

آموزش خصوصی حسابداری مالی صورتهای مالی تلفیقی

 

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1

.تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1شرکتهای غیرسهامی

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1تشکیل شرکت و سرمایه گذاری

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1انواع موافقتنامه های تقسیم سود

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1ورود و خروج شریک

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1انحلال و تصفیه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1شرکتهای عملی

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1مفهوم شرکتهای عملی

کلاس خصوصی حسابداری شرکتها1 ثبت عملیات در دفاتر شرکتها

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1تهیه صورتحساب آماری و تعیین سهم سود و زیان هر یک از شرکا و ثبت آن

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها1 نحوه دریافت و پرداخت نهایی بین شرکا

 

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2 

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2شرکتهای سهامی

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2تاسیس و سرمایه گذاری

کلاس خصوصی حسابداری شرکتها2توزیع سود  سهام

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2افزایش و کاهش سرمایه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2انحلال و تصفیه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2ادغام و تبدیل

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2اوراق قرضه

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت

تدریس خصوصی حسابداری شرکتها 2شرکتهای تعاونی

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی حسابداری با مدرسان خانم، تدریس خصوصی حسابداری در شهرک غرب ،تدریس خصوصی حسابداری در شمال تهران ،تدریس خصوصی حسابداری در جنوب تهران، تدریس خصوصی حسابداری در غرب تهران، تدریس خصوصی حسابداری در مرکز تهران، تدریس خصوصی حسابداری در مرکز تهران، تدریس خصوصی حسابداری تیزهوشان، تدریس خصوصی حسابداری با شهریه پایین، معلم خصوصی حسابداری در شمال تهران، تدریس خصوصی حسابداری در منزل دانش آموز   

 معلم خصوصی حسابداری ، تدریس خصوصیحسابداری غرب تهران، آموزش خصوصی حسابداری ، معلم خانم حسابداری(تدریس خصوصی)، تدریس خصوصی حسابداری شرق تهران، تدریس خصوصی حسابداری مرکز تهران ، تدریس خصوصی ریاضیجنوب تهران، معلم خصوصی حسابداری رسمی آموزش آموزش پرورش ، تدریس خصوصی معلم مدرسه حسابداری ، تدریس خصوصی حسابداری در منطقه 1 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 2 ،تدریس خصوصیحسابداری منطقه 3 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 4 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 4 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 5 ،رتدریس خصوصی حسابداری منطقه 6 ،تدریس خصوصی حسابداری در منطقه 7 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 8،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 9،رتدریس خصوصی حسابداری منطقه 10 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 11،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 1 2،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 13،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 14،تدریس خصوصی حسابداری در منطقه 15 ،رتدریس خصوصی حسابداری منطقه 16 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 17 ،تدریس خصوصی حسابداری در منطقه 18 ،تدریس خصوصی حسابداری در منطقه 19 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه 20 ،تدریس خصوصی حسابداری منطقه21 ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی حسابداری دهم ، معلم خصوصی حسابداری دهم ، آموزش خصوصی حسابداری دهم ، تدریس خصوصی آمادگی حسابداری دهم ، معلم خصوصی حسابداری دهم  در تهران،تدریس حسابداری دهم  در منزل، معلم خصوصی خانم حسابداری دهم ، استاد خصوصی حسابداری دهم  آقا، تدریس خصوصی حسابداری دهم  منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی حسابداری دهم  تیزهوشان، تدریس خصوصی حسابداری دهم ، معلم خصوصی حسابداری دهم ، معلم خصوصی حسابداری دهم ، تدریس خصوصی حسابداری دهم  ، تدریس خصوصی حسابداری دهم   ، تدریس خصوصی حسابداری دهم  شمال تهران ، تدریس خصوصی حسابداری دهم  غرب تهران، تدریس خصوصی حسابداری دهم  شرق تهران،

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تدریس خصوصی حسابداری سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  حسابداری سوم هنرستان   ، آموزش خصوصی  حسابداری سوم هنرستان   ، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    در تهران،تدریس  حسابداری سوم هنرستان    در منزل، معلم خصوصی خانم  حسابداری سوم هنرستان   ، استاد خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    آقا، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    تیزهوشان، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  حسابداری سوم هنرستان   ، معلم خصوصی  حسابداری سوم هنرستان   ، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    ، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    ، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    شمال تهران ، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    غرب تهران، تدریس خصوصی  حسابداری سوم هنرستان    شرق تهران،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


تدریس خصوصی حسابداری دانشگاهی، معلم خصوصی حسابداری دانشگاهی، آموزش خصوصی  حسابداری دانشگاهی، تدریس خصوصی آمادگی  حسابداری دانشگاهی، معلم خصوصی  حسابداری دانشگاهی در تهران،تدریس  حسابداری دانشگاهی در منزل، معلم خصوصی خانم  حسابداری دانشگاهی، استاد خصوصی  حسابداری دانشگاهی آقا، تدریس خصوصی  حسابداری دانشگاهی منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی  حسابداری دانشگاهی تیزهوشان، تدریس خصوصی  حسابداری دانشگاهی، معلم خصوصی  حسابداری دانشگاهی، معلم خصوصی  شیمی کنکوری، تدریس خصوصی حسابداری دانشگاهی ، تدریس خصوصی  حسابداری دانشگاهی ، تدریس خصوصی  حسابداری دانشگاهی شمال تهران ، تدریس خصوصی  حسابداری دانشگاهی غرب تهران، تدریس خصوصی  حسابداری دانشگاهی شرق تهران،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدریس خصوصی اصول حسابداری، معلم خصوصی  اصول حسابداری، آموزش خصوصی  اصول حسابداری، تدریس خصوصی آمادگی تدریس خصوصی  اصول حسابداری، معلم خصوصی  اصول حسابداری، آموزش خصوصی اصول حسابداری، تدریس خصوصی آمادگی  اصول حسابداری، معلم خصوصی  حسابداری کنکوری درتهران،تدریس  اصول حسابداری در منزل، معلم خصوصی خانم  اصول حسابداری، استاد خصوصی فیزیک کنکوری آقا، تدریس خصوصی فیزیک کنکوری منطقه 1،2،3 تهران، تدریس خصوصی فیزیک کنکوری تیزهوشان، تدریس خصوصی  اصول حسابداری، معلم خصوصی  اصول حسابداری تیزهوشان، معلم خصوصی  اصول حسابداری، تدریس خصوصیکنکور  حسابداری ، تدریس خصوصی  اصول حسابداری دولتی ، تدریس خصوصی  اصول حسابداری شمال تهران ، تدریس خصوصی اصول حسابداری غرب تهران، تدریس خصوصی اصول حسابداری شرق تهران،

 

  نظری برای نمایش وجود ندارد.

  نام و نام خانوادگی:
  وب سایت یا ایمیل:
  متن نظر:
   
   
   

  اساتید مربوطه